Miljø L'environnement
BÆREKRAFTIG UTVIKLING Développement Durable

 


Øko-design 

 


Helt fra designfasen arbeider våre ingeniører med åminimalisere bilens innvirkning på miljøet i hver enkelt av bilens lîvsfaser.

Kutt i CO2-utslipp er et nøkkelkrav. For å oppnå dette fokuserer vi på flere områder, inkludert vektkontroll. kraftoverføringsteknologi og aerodynamikk. Gjennom å vektlegge effektive og pålitelige løsninger som er tilpasset de ulike markedene, ønsker vi å gjennomføre vårt globale svar på drivhuseffekten.

Fremtidens teknologier

Våre ingeniører arbeider aktivt med tekniske løsninger som vil gi banebrytende fremskritt i bilenes miljømessige påvirkning. Med innføringen av det nyutviklede stopp- og startsystemet fra 2010. hybridløsninger fra 2011 og lanseringen av null-utslippsbiler vil Citroën styrke sin stilling i markeds segmentet for biler rned lavt CO2-utslipp.

Ressurser og resirkulering

I tillegg til å begrense forbruket av drivstoff og utslippene av CO2 og andre forurensende stoffer, ønsker vi med vår økodesign å optimalisere bruken av natur-ressurser gjennorn nøye utvelgelse av materialene som brukes i bilproduksjonen. Gjennom å iegge til rette for resirkulering tar vi også sikte på å redusere den potensielle innvirkningen som biler på slutten av sin livssyklus har på miljøet.

Eksempel: C3 Picasso

Av 170 kg polymerer som finnes i den nye C3 Picasso (unntatt dekkene), er nesten 11 % "grønne" materialer. Dette begrepet omfatter tre ulike materialtyper
- resirkulerte materialer
- natur-materialer, for eksempel treverk og plantefibre
- biomaterialer. polymerer som er produsert med fornybare ressurser i stedet for petrokjemiske produkter.
Pà denne rnåten blir naturfibre brukt i produksjonen av hattehyller, bagasjeromsdeksler og dørpaneler. Resirkulert plast fra bilindustrien brukes som råstoff i produksjonen av skvettlapper.
Produksjon


ISO 14001-fabrikker

Alle våre produksjonssteder følger et miljø-styringssystem som er basert på ISO 14001. Denne internasjonale standarden beskriver en globalt anerkjent norm for Iedelse og organisasjon.

Sertifiseringsprosessen ble startet for over ti àr siden og den har nå nådd modningsfasen pà alle fabrikkene våre som alle har vært ISO 14001-sertifisert siden utgangen av2007. Denne standarden som ble opprettet i 1996, krever at produsentene iverksetter tiltak for registrering, kontroll og måling av prosessenes innvirkning pà miljøet Derfor må alt personell gjennorngå
nødvendig opplæring.

Bilindustrien omfatter en rekke ulike prosesser, for eksempel støping. bearbeidelse, pressing av metall, karosseri-montering, overflatebehandling, lakkering og sluttmontering. Selv om disse prosessene ikke utgjør noen høy risiko for miljøet (slik det er angitt i EU-direktivet som kalles Soveso fra 1996), har de likevel mange miljømessige sider som vi ønsker å styre:

1) Lakkering: Siden 1995 har vi rner enn halvert utslippene per bil av flyktige organiske forbindelser fra Iøsemidlene i lakkproduktene.

2) Støping: Ved bruk av avansert teknologisk utstyr (plasmabrenner) og utvikling av styrings-
systemer, har vi oppnådd betydelige reduksjoner i støvutslipp fra støperiene.

3) Vannforbruk: Vannsparing er et hovedmål for alle våre produksjonssteder. Med denne praksis har vi klart å redusere vannforbruket per produserte bil med en faktor på 2,5 siden 1995.

4) 94 % av produksjonsavfallet sendes til gjenvinning: Våre fabrikker produserer omkring 700.000 tonn metallavfall per år som sendes til gjenvinning i ståiverk og støperier. Av annet avfall sendes 82 % til behandling gjennom andre gjenvinningskanaler. Den totale gjenvinningsgraden er 94 %.

 

 

Reparasjoner

 

Bærekraftig utvikling i sentrum av nettverket

Citroën-nettverket fokuserer på å bidra aktivt til merkets miljøarbeid hele veien frem til utgangen av bilens livssyklus.

Citroen-nettverket fokuserer på tre sentrale miljøkriterier

1) Sortering for å samle inn og gjenvinne bilavfall i nettverket ved bruk av godkjente organisasjoner

2) Lover og bestemmelser, oppfølging av disse for å sikre at nettverket overholder nasjonale og europeiske bestemmelser

3) Sporbarhet, for å kunne spore avfall og sikre at det blir resirkulert på riktig måte.

Bevisstgjørelse og ansvar

Citroën lanserte sitt nye miljømessige steg "GreenPact" på 2008 Paris Motor Show. Dens hensikt var å sette opp et salgs nettverk til å imøtekomme forandringer i lovverk og for bedre å kunne styre innvirkningen (styring av avfall, lagring av kjemiske produkter, behandling av utgåtte deler etc.).

For å oppnå dette bruker GreenPact en rekke opplæringsverktøy og oppfordrer til kontakt mellom nettverket og andre aktører, for eksempel organisasjoner som samler inn og behandler kjølevæske.

Innsamling og behandling

Citroën-nettverket etablerte for over femten år siden en struktur for mottak og behandling av biler som hadde nådd slutten pa livssyklusen, ved bruk av miljøvennlige rnetoder.
Mottak og sortering av vediikeholds- og reparasjonsavfall er organisent i tràd med metodene for behandling av produkter ved endt levetid og iverksatt i Frankrike som en del av GreenPac.

Dekontaminering

Utformingen av bilene tar hensyn til prosessen med dekontaminering ved utgangen av produktets levetid og skal bidra til å forenkle denne prosessen. Eksempelvis er det satt et rnerke på det laveste punktet på bensintanken for å gjøre det enklere å tømme den. På samme måte utvikler Citroëns ingeniører tidlig en demonteringsprosess for hver del som må fjemes som en del av prosessen med dekontaminering.